C++大厂面试真题宝典 精选100道

全面覆盖大厂高薪岗位技术面,项目面,精准努力,轻松拿offer

第1章 C++大厂面试真题宝典-课程导学
1 节|13分钟

收起 

 •  

  视频:
  1-1 谈谈C++面试内容的变化
  试看
  12:15
第2章 C++面试八股文-语言篇
31 节|240分钟

收起 

 •  

  视频:
  2-1 语言篇-课程介绍
  试看
  04:53
 •  

  视频:
  2-2 数组定义和作为函数参数的区别
  06:29
 •  

  视频:
  2-3 Dll导类,调用者未变化,实现者增加了成员会如何
  13:20
 •  

  视频:
  2-4 类内static函数和一般成员函数有何区别
  05:26
 •  

  视频:
  2-5 详细地谈const
  08:56
 •  

  视频:
  2-6 malloc和new的区别
  04:31
 •  

  视频:
  2-7 operatorNew和newOperator
  07:07
 •  

  视频:
  2-8 delete和delete[]的区别
  11:43
 •  

  视频:
  2-9 extern C的含义
  06:00
 •  

  视频:
  2-10 什么是函数重载
  03:58
 •  

  视频:
  2-11 struct和class的区别
  03:36
 •  

  视频:
  2-12 结构体成员对齐问题
  06:09
 •  

  视频:
  2-13 谈一下volatile变量
  10:56
 •  

  视频:
  2-14 stdcall函数的参数是否可变
  06:30
 •  

  视频:
  2-15 构造函数的初始化顺序
  05:29
 •  

  视频:
  2-16 指针和引用的区别
  试看
  09:18
 •  

  视频:
  2-17 手写一个类内含构造拷贝构造赋值析构函数
  03:22
 •  

  视频:
  2-18 如何实现多态
  01:29
 •  

  视频:
  2-19 虚表指针是何时赋值的
  09:12
 •  

  视频:
  2-20 虚函数表存放在什么位置
  04:06
 •  

  视频:
  2-21 cast系列指针转换的区别
  15:27
 •  

  视频:
  2-22 谈一下rtti
  08:26
 •  

  视频:
  2-23 两个父类都有虚函数,子类至少有多大
  04:47
 •  

  视频:
  2-24 析构函数加不加virtual有何区别
  05:16
 •  

  视频:
  2-25 如何创建线程私有数据
  08:01
 •  

  视频:
  2-26 谈一下lambda表达式
  12:48
 •  

  视频:
  2-27 谈一下右值引用与完美转发
  18:01
 •  

  视频:
  2-28 override和final的作用
  02:57
 •  

  视频:
  2-29 三个ptr智能指针的区别
  16:04
 •  

  视频:
  2-30 手写shared_ptr
  12:50
 •  

  视频:
  2-31 语言篇-课程小结

发表回复

后才能评论